Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Mełgiew

Logo - Urząd Gminy Mełgiew

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Mełgiew (Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, tel: (81) 460 57 00 (Kancelaria), fax: (81) 460 57 90, email: melgiew@melgiew.pl ), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Mełgiew.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-14.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Opaliński, e-mail: informatyk@melgiew.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 460 57 21. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Gmina Mełgiew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.melgiew.pl lub https://ugmelgiew.bip.lubelskie.pl/

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Informacja zwrotna:

Na podstawie Art.18.(1-6):

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze:

Na podstawie Art.18.7:

 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złozyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

 • Wejście do budynku od ulicy Partyzanckiej, nie zabezpieczone bramką;
 • Drzwi do budynku wymagają otwierania samodzielnie, nieautomatyczne.

Dostępność pochylni:

 • Przed budynkiem znajduje się podjazd z barierkami dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i innych osób niekorzystających ze schodów.

Dostosowanie korytarzy:

 • W budynku znajdują się korytarze o szerokości od 150 cm;
 • Dostęp do pokoi bez progów, możliwy jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie wind:

 • W budynku znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych z dostępnością do każdego poziomu (parter, piętro I, piętro II).

Dostępność platform:

 • W budynku brak platform przyschodowych.

Dostępność informacji głosowych:

 • Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych:

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:

 • Wyznaczone jedno miejsce dla niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem urzędu.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego:

 • Brak dostępności tłumacza migowego.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Dostępność obsługi klienta:

 • Domofon na parterze umożliwiający kontakt z pracownikiem Sekretariatu;
 • Na parterze urzędu gminy znajduje się Kancelaria - Biuro Podawcze; Pracownik przebywający w Kancelarii pomaga każdej osobie, a jeżeli jest taka potrzeba, sprowadza na parter właściwego pracownika z innego działu oraz udostępnia windę.

10. Informacje dodatkowe

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja zgodności (informacje szczegółowe i zbiorcze)